ОП „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос” - публикувана на 10.01.2019 г.