Оп „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и тестени изделия”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Пресни плодове и зеленчуци”; Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени зеленчуци”; Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”-07.11.2016 г.