ОП „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас” - публикувана на 20.02.2019 г.