Пет училище се включват в конкурса „КЛАС НА ГОДИНАТА“

Покана за участие получиха всички училища на територията на Община Айтос, които можеха да се включат  с класове от V до XII клас  по техен избор  и да покажат екипност, лична отговорност, активност, учебни постижения, качества и завоювани успехи в извънкласни дейности, проекти и състезания. Целта на конкурса е да се стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете, както и да се стимулира учебния процес, коментираха от Местната комисия за борба с противообщенствените прояви на малолетни и непълнолетни - към Община Айтос.

С инициативата, Комисията цели свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия и мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност. Сплотяване на ученическите колективи, показване на нови инициативи и идеи, повишаване на познавателната активност, мотивация за учене, формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование, развитие на ученическото самоуправление, обогатяване на училищните традиции и привличане на родители в учебно-възпитателния процес, са другите задачи, които си поставят организаторите.

Предложенията и оценките за “Клас на годината” ще се извършват от представители на МКБППМН, съвместно класните ръководители. Класовете ще се оценяват по следните критерии:

•          Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;

•          Среден училищен успех на класа;

•          Постижения в спорта;

•          Участия и постижения в състезания и олимпиади;

•          Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;

•          Участие в извънкласни мероприятия;

•          Работа по проекти или в полза на обществото;

•          Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви;

За наша огромна радост, заявление за участие подадоха 5 училища – СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Айтос, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос, ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне и ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен. В края на учебната година ще бъдат отличени най-добрите класове от двете възрастови групи и ще получат своите заслужени награди от Кмета на Община Айтос.

Ние от МКБППМН пожелаваме на всички ученици и учители да имат една ползотворна, спокойна и творческа учебна година, защото вярваме, че образованието и стремежът към самоусъвършенстване трябва да бъдат движещите сили за всеки един от нас!

МКБППМН - Айтос

Снимки