Поради усложнената зимна обстановка на територията на община Айтос

О Б Щ И Н А    А Й Т О С

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В ЕД

№ РД – 08 –  148

от 28.02.2018 г. гр. Айтос

На  основание  чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с неблагоприятните метеорологични условия и за усложнената зимна обстановка

З А П О В Я Д В А М:

  1. Поради силното застудяване и усложнената зимна обстановка на територията на община Айтос, обявявам :  28.02.2018г. и 01.03.2018г. за неучебни дни за всички училища от общината.
  2. Учебните занятия да бъдат възстановени на 02.03.2018 година.
  3. Директорите на училищата,  да осигурят  условия за недопускане на аварии и други щети на материалната база в училищата за периода по т. 1.
  4. Копие от настоящата заповед да се връчи на всички директори на училищата от община Айтос и на директора на дирекция КОВЗС за сведение и изпълнение.
  5. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

 

Снимки