Председателят Красимир Енчев с отчет за работата на Общински съвет - Айтос

Шестмесечен отчет за дейността на Общински съвет - Айтос представи в заседателната зала на 28 юли т.г. Председателят Красимир Енчев. Отчетът-анализ е за периода януари - юни 2017 г. и е в изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според разпоредбите на закона, Председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за разглеждане периодично отчети за дейността на Съвета и на неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината.

От началото на 2017 г. до края на м. юни, Общинският съвет е провел общо 6 редовни заседания, няма проведени извънредни заседания, пише в отчета. Разгледани са общо 84 предложения,  докладни записки, становища и отчети. 57 от тях са внесени от кмета на общината, 11 - от Председателя на Общински съвет - Айтос, 14 - от Зам. кметът на Община Айтос. По един брой предложения са внесени от общински съветник и от Временна комисия. Решенията на Общинския съвет са най-важните актове, които той приема на своите заседания. Те се публикуват на сайта на Община Айтос, за да могат с тях да се запознаят всички граждани. От внесените 84 предложения, Съветът е приел 83 решения. По едно от предложенията не е прието решение, няма отложени решения за следващи заседания. ОбС Айтос не е приел проекта за решение по Докладната записка за продажба на недвижим имот № 000161, с площ 6.018 дка, в землището на с.Караново, с начин на трайно ползване „Нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Приетите решения на ОбС са изпълнени, с изключение на тези, които са в процес на изпълнение, поради изчакване на определени процедури.

            Общо 31 са решенията на Съвета, отнасящи се до придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Девет са свързани с приемането и актуализацията на бюджета и други предложения, свързани с него. Решенията за ползване и разпореждане със земеделски земи са четири. Четири са и структурно-организационни решения. Решенията, с които се приемат, изменят или допълват наредби, правилници, планове, програми и стратегии   са  общо  8, а тези, свързани с дейността на общинските търговски дружества - 7. Десет решения е гласувал Съветът във връзка с промяната на Плана за регулация и застройка и други решения, отнасящи се до териториално и селищно устройство и строителство. За училищата, детските градини и читалищата на територията на Община Айтос, решенията са две. По две са и решенията за язовирите, за проектите на Община Айтос и приватизацията. Три от решенията са в графата "други" от компетенцията на Общинския съвет.

Решенията  на  ОбС подлежат на административен и съдебен контрол. През отчетния период Областният управител не е върнал за ново обсъждане нито едно от взетите решения, както и не е оспорил нито едно от приетите решения. Кметът на Общината също не е върнал решение на ОбС Айтос за ново обсъждане, и не е оспорил нито едно от приетите решения.

            Всички молби от граждани и от фирми, постъпили до Председателя на ОбС Айтос, са изпратени до Общинска администрация за отговор и изпълнение по компетентност.

             Всички постоянните комисии към Общинския съвет са провели по шест заседания, само ПК „ Установяване на конфликт на интереси” /УКИ/ не е провела заседание. През шестте месеца няма непроведено заседание на Постоянна комисия поради липса на кворум, което показва, че общинските съветници се отнасят сериозно към работата на комисиите.

            По преценка на председателите на Постоянните комисии в комисиите се канят и вносителите, специалистите от Общинската администрация. По този начин се обсъждат възникнали въпроси, въз основа на което се прави точна преценка, относно целесъобразността и законосъобразността на предложения от вносителя проект за решение. Така се улеснява работата и на самото заседание на Общинския съвет. Спестява се ценно време в заседателната зала, а дебатите се съсредоточават за разглеждане по същество на предложения проект за решение.

             Подготовката и предоставянето на материалите за заседанията се извършва в съответствие с приетия Правилник на ОбС. Работи се в спокойна обстановка с Общинската администрация. На електронните си пощи всички общински съветници получават проекта за дневен ред за заседанието и обсъжданите въпроси. Материалите, които са много обемни се предоставят на председателите на ПК преди провеждането на заседанието на съответната комисия.

            Общинските съветници единодушно одобриха отчета анализ на Председателя Красимир Енчев за работата на Общински съвет - Айтос през първите шест месеца на 2017 година.

 

 

Снимки