З А П О В Е Д № РД- 08-398/26.06.2018 г.

З А П О В Е Д

№ РД- 08-398

 гр. Айтос, 26.06.2018 г.

 

            На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, заповед № РД -10-104/21.06.2018г. на Областен управител на област Бургас, във връзка  с решенията от заседание на Общинската епизоотична комисия от 26.06.2018г., относно необходимостта от налагане на мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта чума по дребните преживни животни, констатирана в с.Воден, общ. Болярово, обл.Ямбол

 

З А П О В Я Д В А М :

 

1. Забранявам търговията на дребни преживни животни на територията на Община Айтос.

2.Да се засили контрола при придвижването на дребни преживни животни.

            3. Кметовете и кметските наместници на населените места в общината да уведомят собствениците на животновъдни обекти за възникване на болестта чума по дребните преживни животни и при съмнение за заразно заболяване, да уведомят незабавно обслужващия обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар.    

4. Служителите на МВР да оказват съдействие на официалните ветеринарни лекари при контрол на движението на животни.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на общината, във вестник „Народен приятел” и се постави на видно място в кметствата по населени места.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ

Кмет на Община Айтос

 

 

Снимки