Съобщение

Съобщение

за инвестиционно предложение

от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк „София”, сграда 6

Лице за контакти:Валерия Руменова Щилиянова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Базова станция №5428, находяща се в ПИ 000111, с.Караново, общ.Айтос, обл.Бургас."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 07.06.2017 г. – 21.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62