Съобщение

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на СЗ ЗОРКА СЪБОТИНОВА ФИЛИПОВА, с.Тополица, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения: тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 предвидени за изграждане в имот ПИ  №274011, и шахтов кладенец ШК-1, предстоящ да се изгради в имот ПИ №274015, всички в землището на гр.Айтос, местност „Алтън тарла”, ЕКАТЕ 00151, общ.Айтос, собственост на Руси Киров Филипов.