Съобщение

„Община Айтос съобщава Тихомир Петров Василев от гр.Бургас, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  103/22.12.2017 г.   на   Бахрие Ереджеб Рамадан за Вътрешно преустройство на полумасивна сграда в магазин за хранителни стоки и склад ”  в УПИ І-914, кв.15 по плана на гр. Айтос.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Лице за контакт- инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240