Съобщение

Община Айтос съобщава на  Филиз Тюрхан Шефик и Илка Шибилова Емилова от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №15/17.11.2017 г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-284,285 и ХІІ-287, кв. 146 по плана на гр. Айтос. УПИ VІІ-284,285 се разделя и се образуват два нови УПИ: УПИ VІІ-285 и ХХ-284 с отреждане „за жилищни нужди”. УПИ ХІІ-287 се разделя и се образуват два нови УПИ: УПИ ХІІ-287 с отреждане „за жилищни нужди” и ХХІ с отреждане „за движение и транспорт”. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ VІІ-285 с височина до 10 м е свързано с основното застрояване в следните УПИ: УПИ ІІІ-279,282, ХІV-286 и ХХ-284 съгласно ограничителните линии на застрояване в представения проект. Новопредвиденото застрояване в УПИ ХІІ-287 с височина до 10 м е свободно стоящо.
 Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.