Съобщение

Община Айтос съобщава на Милена Константинова Ерска от гр. София и Анастасия Михалева Дюлгерова от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-850/18.12.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с. Съдиево, община Айтос. Променя се предназначението на УПИ І-494 от „за автосалон и търговско-административни дейности” в „за производствени и складови дейности- зона Пп. Запазват се показателите на застрояване в УПИ І-494:
      - Кинт < 2,5; плътност на застрояване < 80%; мин. озеленяване >20%, височина на застрояването до 10м.
 Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.