Съобщение

Община Айтос съобщава на Ани Кирова Русева, Рафет Кадир Рашид, Рамис Кадиров Рашидов,  Шукрие Ахмед Мехмедова и Джемина Кадир Рамаданова от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 15/17.11.2017 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, кв. 190 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна граница между УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, като на УПИ VІ-3570 се осигурява достъп до улицата между квартал 190 и квартали 194 и 195. Регулационната граница между новото УПИ VІ-3570 и УПИ ХІІІ-3571 минава по съществуващата на място имотна граница между имоти № 3570 и 3571. Променя се и местоположението на новата регулационна граница между УПИ VІ-3570 и УПИ V-3572,3571. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ VІ-3570 и V-3572,3570 с височина до 10 м е свързано. Няма промяна в начина на основното застрояване в УПИ ХІІ-3570 и ХІІІ-3571. Отпада свързаното допълващо едноетажно застрояване между УПИ VІ-3570, ХІІ-3570, V-3572,3571 и ХІІІ-3571. Показателите на застрояване в УПИ VІ-3570, ХІІ-3570, V-3572,3571 и ХІІІ-3571 са:

         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване -40%.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.