Съобщение

„Община Айтос съобщава Курти Златев Куртев от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  3/04.01.2018 г.   на   „Галин Христов-Айтос“ ЕООД за Вътрешно преустройство и ремонт на нежилищен обект: кафе „Еделвайс“ в магазин за промишлени /битови/ стоки”  в УПИ І, кв.124 по плана на гр. Айтос.
 
Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.
 
Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Лице за контакт- инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240