Съобщение

Община Айтос съобщава на Вяра Иванова Димова от гр. Варна, че със заповед № РД-08-10/05.01.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен план за регулация за УПИ (урегулирани поземлени имоти) УПИ VІІ-221, УПИ VІІІ-217 и УПИ V-220 в кв. 30 по плана на с. Лясково, община  Айтос. Новата вътрешна регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ, както и между УПИ VІІ и УПИ V се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между имот № 221 и имот № 217, както и между имот № 221 и имот № 220.

                  Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.