Съобщение

 Съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за ОВОС, община Айтос осигурява обществен достъп на заинтересуваните лица и организации до становището по предложенията, препоръките, мненията и възраженията от обществените обсъждания на доклада по ОВОС за инвестиционно предложение на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив- Бургас,Фаза2”.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 7 /седем/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 29.06.2018 г. – 06.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62