Съобщение

„Община Айтос съобщава Щерион Ангелов Щерионов от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  52/17.08.2018 г.   на   Собствениците и носители на ограничени вещни права в сграда с административен адрес: гр.Айтос, ул. „Цар Асен“ № 8, вх. В и вх.Г  и„БТК“ ЕАД -инвеститор за “Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК ЕАД BS 3782 A “Aytos”  в УПИ I, ПИ 640 , кв.182  по плана на гр. Айтос.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Лице за контакт- инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240“