Съобщение

 Със заповед № РД-08-520/31.07.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ - 115 в кв.168, гр. Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за разделяне на имота на два самостоятелни УПИ с предназначение  „за жилищни нужди” с предвидено ниско свързано застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-531/07.08.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х – 1425,1426 в кв.89, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП северната регулационна граница на УПИ Х – 1425,1426 да се постави в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 1426 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-628/17.09.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ№001021 и ПИ№001022, местност „Хаджи бекир“ – Бивш стопански двор – гр.Айтос, землище на гр.Айтос, община Айтос, с цел промяна предназначението на земята и отреждането на УПИ за имоти 01021 и 01022 с предназначение “за производствени и складови дейности” – зона Пп на основание чл.59, чл.109 ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1, чл. 112 ал.1 и ал.2 т.4, чл.124 ал.3 от ЗУТ.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-637/19.09.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX – 809 в кв.8, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2, чл.41 и чл.42 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП регулационните граница на УПИ УПИ ХIX – 809 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 809 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм), да се предвиди допълващо застрояване свързано  между УПИ XIХ-809 и УПИ XХ-810 при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-638/19.09.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за ПИ 00082 в землището на с.Черноград, община Айтос на основание чл. чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ.

ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 Със заповед № РД-08-657/25.09.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-1196 в кв.34, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм), да се предвиди застрояване свързано  между УПИ II-1196, УПИ I-1194 и УПИ III-1197 при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

        Със заповед № РД-08-668/27.09.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за УПИ ХХ, кв.264, гр.Айтос, община Айтос на основание чл. чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ

ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

        Със заповед № РД-08-713/18.10.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII – 2258 в кв.127, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2, чл.41 и чл.42 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП регулационните граница на УПИ УПИ ХII – 2258 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 2258 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм), да се предвиди допълващо застрояване свързано  между УПИ ХII – 2258, УПИ VIII-2256 и IX-2257 при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.