Съобщение

     Община Айтос съобщава на Тодор Димитров Тодоров от гр. Несебър, Иванка Здравкова Златева от гр. Бургас, Галина Йорданова Мерсинкова от с. Трънак, община Руен, Мария Николова Иванова, Надка Жекова Йорданова, Николай Любомиров Русенов и Кръстинка Стоянова Радева от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 13/12.10.2018 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2258, УПИ VІІІ-2256, УПИ ІХ-2257 и УПИ І, кв. 127 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна граница между УПИ ХІІ-2258 и УПИ VІІІ-2256, която минава по съществуващата на място имотна граница между имоти № 2258 и 2256. Регулационната граница между УПИ І-за комплексно жилищно строителство и следните УПИ: УПИ ХІІ-2258 и УПИ VІІІ-2256 минава по съществуващата на място имотна граница между имот № 2245 и имоти № 2258 и № 2256. Регулационната граница между УПИ VІІІ-2256 и УПИ ІХ-2257 минава по съществуващата на място имотна граница между имоти № 2256 и № 2257. Новопредвиденото допълващо застрояване между УПИ ХІІ-2258, VІІІ-2256 и ІХ-2257 с височина до 3,60 м е свързано. Няма промяна в начина на основното застрояване между УПИ І и УПИ ХІІ-2258.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.