Съобщение

     Община Айтос съобщава на Марийка Рачева Димова от гр. София, че със заповед № РД-08-832/12.12.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ ХV-454, кв. 141 по плана на гр. Айтос. Променя се предназначението на УПИ ХV-454 от „за жилищни нужди” в „за смесена сграда”. Новопредвиденото допълващо едноетажно застрояване между УПИ ХV-454, ХІV-458 и І-453 е свързано. Показателите на застрояване в УПИ ХV-454 са:

        - Кинт < 3; плътност на застрояване < 80%; височина на основното застрояване – до 10 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.