Съобщение

Община Айтос уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение:  Поставяне на „Мобилен център“, с площ 15,86 м2  за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в част от УПИ I, в кв. 136  по плана на гр.Айтос, община Айтос”.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.01.2019 г. – 28.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62