Съобщение

Община Айтос съобщава на Тодор Димитров Тодоров от гр.Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Айтос съобщава на заинтересованите собственици, че с Протокол № 3/19.03.2019 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПР за УПИ XII-2258, УПИ VIII-2256, УПИ IX-2257 и УПИ I, кв.127 по плана на гр.Айтос. Променя се местоположението на регулационните линии между УПИ XII-2258 и съседните УПИ: УПИ VIII-2256 и УПИ IX-2257, които минават по съществуващите на място имотни граници между имоти № 2256 и № 2257. Регулационната линия между УПИ I- за комплексно жилищно строителство и следните УПИ: УПИ XII-2258 и УПИ VIII-2256 минава по съществуващата на място имотна граница между имоти № 2256 и № 2257.

Проектът е изложен в стая № 6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат на направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение до Община Айтос.