Съобщение

          Община Айтос съобщава на Кирчо Кирчев Атанасов от с. Руен, Златка Кирчева Атанасова от гр. Бургас, Румен Кирчев Атанасов, Златко Кирчев Белчев и Атанас Кирчев Атанасов от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 2/21.02.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-4148, кв. 210 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ V-4148 и УПИ ІV-4147, която минава по съществуващата на място имотна граница между имот № 4148 и имот № 4147.  Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ V-4148 и УПИ VІ-4158. УПИ VІ се отрежда за имот № 4158. Предвиденото застрояване в новообразувания УПИ V-4148 с височина до 10 м е на  отстояние  1,50 м от страничната регулационна линия с УПИ ІV-4147.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.