Съобщение

     Община Айтос съобщава на Георги Станев Афтански от с. Пирне, община Айтос, че със заповед № РД-08-452/27.08.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-134 и УПИ ХІІІ-134 и обединяване на УПИ ХІ-132 и УПИ ХІІ-132 в общ УПИ ХІ-132, кв. 23 по плана на с. Пирне, община Айтос. Източната и западната регулационни линии на УПИ ІІІ-134 и УПИ ХІІІ-134 се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 134. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ ІІІ-134 и УПИ ХІІІ-134. УПИ ХІ-132 и УПИ ХІІ-132 се обединяват в общ УПИ ХІ-132.  Предвиденото застрояване с височина до 10 м в новообразуваните УПИ ІІІ-134, ХІІІ-134 и ХІ-132 е свободно стоящо. Предвиденото застрояване в УПИ ІІ-135 и ІV-133 също е свободно стоящо.

      Показателите на застрояване в новообразуваните УПИ ІІІ-134, ХІІІ-134 и УПИ ХІ-132, както и в УПИ ІІ-135 и УПИ ІV-133 са:

     - Кинт – до  1,2; плътност на застрояване - до 60%; мин. озеленяване - 40%.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.