Съобщение

 Със заповед № РД-08-445/16.08.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ I в кв.63, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП северната регулационна линия на УПИ III да се премести на север с цел осигуряване на възможност за оптимално застрояване на УПИ при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
 ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
Със заповед № РД-08-446/16.08.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI – 475 в кв.151, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП западната регулационна граница на УПИ VI – 475 да се постави в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 475 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
Със заповед № РД-08-453/28.08.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI в кв.262, гр.Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за разделяне на имота на три самостоятелни УПИ без да се променя предназначението на имота – „за производство на пластмасова и алуминиева дограма“. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.