Съобщение

     Община Айтос съобщава на Златко Кирчев Белчев, Румен Кирчев Атанасов и Атанас Кирчев Атанасов от гр. Айтос и на Златка Кирчева Атанасова от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-497/17.09.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-4148, кв. 210 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ V-4148 и УПИ ІV-4147, която минава по съществуващата на място имотна граница между имот № 4148 и имот № 4147. Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ V-4148 и УПИ VІ-4158. УПИ VІ се отрежда за имот № 4158. Предвиденото застрояване в новообразувания УПИ V-4148 с височина до 10 м е на  отстояние  1,50 м от страничната регулационна линия с УПИ ІV-4147. Показателите на застрояване са:

     - К инт – 1,2; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 40%, височина на основното застрояване -  до 10м.  

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.