Съобщение

Община Айтос съобщава на Петя Ганчева Стоянова от гр. Бургас и Мирослав Ганчев Димов от гр. Бургас, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  71/14.10.2019 г.   на   Собствениците Петя Ганчева Стоянова и Мирослав Ганчев Димов и инвенститора „БТК“ ЕАД за “Преустройство на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД № BS 3530 “Karanovo” в ПИ 037053 находяща се в землището на с. Караново, Община Айтос“.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Лице за контакт- инж. Константин Янков- тел. 0889277370