Съобщение

Община Айтос съобщава на Красимира Красимирова Стоянова от гр. Варна, Илияна Василева Друмева и Селвет Юсмен Махмуд от гр. Бургас, Иван Димитров Кибритев, Радослава Иванова Димитрова, Пламена Иванова Димитрова и Фатме Ахмед Мехмедали от гр. Айтос и на Нели Красимирова Иванова от гр. София,, че със заповед № РД-08-628/27.11.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-475, кв. 151 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ VІ-475 и УПИ VІІІ, като същата се поставя в съответствие със съществуващата западна имотна граница на имот № 475. Новопредвиденото застрояване в УПИ VІ-475 с височина до 10 м е свободно стоящо. Показателите на застрояване в УПИ VІ-475 са:

        - Кинт - 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на основното застрояване – до 10 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.