Съобщение до Анастас Петров Анастасов

  Община Айтос съобщава на Анастас Петров Анастасов от гр. Пловдив на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 9/05.07.2018 г. на ОЕСУТ  е приет проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І и обособяване на нов УПИ ІІ-3104, кв. 61 по плана на гр. Айтос. Част от поземлен имот № 3104 се обособява в нов УПИ ІІ-3104. Застрояването в УПИ І не се променя.  Новопредвиденото основно застрояване в новообразувания  УПИ ІІ-3104 с височина до 10 м е свободно стоящо.
 Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.