Съобщение до Джемина Кадир Рамаданова, Рамис Кадиров Рашидов, Ани Кирова Русева и Рафет Кадир Рашид

     Община Айтос съобщава на Джемина Кадир Рамаданова, Рамис Кадиров Рашидов, Ани Кирова Русева и Рафет Кадир Рашид от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-58/25.01.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, кв. 190 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна граница между УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, като на УПИ VІ-3570 се осигурява достъп до улицата между квартал 190 и квартали 194 и 195. Регулационната граница между новото УПИ VІ-3570 и УПИ ХІІІ-3571 минава по съществуващата на място имотна граница между имоти № 3570 и 3571. Променя се и местоположението на новата регулационна граница между УПИ VІ-3570 и УПИ V-3572,3571. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ VІ-3570 и V-3572,3570 с височина до 10 м е свързано. Няма промяна в начина на основното застрояване в УПИ ХІІ-3570 и ХІІІ-3571. Отпада свързаното допълващо едноетажно застрояване между УПИ VІ-3570, ХІІ-3570, V-3572,3571 и ХІІІ-3571. Показателите на застрояване в УПИ VІ-3570, ХІІ-3570, V-3572,3571 и ХІІІ-3571 са:
         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване > 40%.
       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.