Съобщение до Иван Стоянов Стойчев

          Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,  че с Протокол № 10/11.08.2017 г. на ОЕСУТ  е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-44, кв. 23 по плана на с. Съдиево, община Айтос. УПИ ХІІ-44 се разделя и се образуват два нови УПИ: УПИ ХІІ-44 и УПИ ХV-44. Новопредвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ХІІ-44 и ХV-44 е свободно стоящо с височина до 10 м. Показателите на застрояване в УПИ ХІІ-44 и ХV-44 са:

         - Кинт - 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване -40%.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.