Съобщение до Иван Стоянов Стойчев

    Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-692/11.10.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-44, кв. 23 по плана на с. Съдиево, община Айтос. УПИ ХІІ-44 се разделя и се образуват два нови УПИ: УПИ ХІІ-44 и УПИ ХV-44. Новопредвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ХІІ-44 и ХV-44 е свободно стоящо с височина до 10 м. Показателите на застрояване в УПИ ХІІ-44 и ХV-44 са:
- Кинт - 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване -40%.
 Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.