Съобщение до Марийка Рачева Димова

Община Айтос съобщава на Марийка Рачева Димова от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 9/05.07.2018 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-454, кв. 141 по плана на гр. Айтос. Променя се предназначението на УПИ ХV-454 от „за жилищни нужди” в „за смесена сграда”. Новопредвиденото допълващо едноетажно застрояване между УПИ ХV-454, ХІV-458 и І-453 е свързано. Показателите на застрояване в УПИ ХV-454 са:

         - Кинт < 3; плътност на застрояване < 80%; мин. озеленяване >20%, височина на основното застрояване – до 10 м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.