Съобщение до Надежда Спасова Костова

Община Айтос съобщава на Надежда Спасова Костова от гр. София, че със заповед № РД-08-341/01.06.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за УПИ І-16, масив 179, землище на гр. Айтос”. Трасето на уличния водопровод с дължина 45 метра преминава през ПИ № 000932, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.