Съобщение до Ниязи Назиф Хюсеин и Магдаленка Илиева Йорданова

Община Айтос съобщава на Ниязи Назиф Хюсеин от с. Люляково, община Руен и Магдаленка Илиева Йорданова от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол 5/03.04.2018 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот № 166020, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането й „за автосервиз” - зона Соп.

Проектът  е изложен в стая №   6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.