Съобщение до Ниязи Назиф Хюсеин и Магдаленка Илиева Йорданова

Община Айтос съобщава на Ниязи Назиф Хюсеин от с. Люляково, община Руен и Магдаленка Илиева Йорданова от гр. София, че със заповед № РД-08-503/26.07.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за имот № 166020, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІІ-20, масив 166 с отреждане „за автосервиз” - зона Соп.

Показателите на застрояването на новообразувания УПИ ІІ-20, масив 166 са:

- К инт ≤ 1,5; К плътн. ≤ 60%, мин. озел. ≥ 30 %, височина на основното застрояване  до 10 м.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.