Съобщение до Огнян Стоилов Медаров

Община Айтос съобщава на  Огнян Стоилов Медаров от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-579/24.08.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ ІІ-3350, кв. 184 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна граница между УПИ ІІ-3350 и УПИ ІІІ-3351, която се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между имот № 3350 и имот № 3351. Новопредвиденото застрояване в УПИ  ІІ-3350 и между УПИ ІІ-3350 и съседните УПИ І-3349 и ХVІ-3348 е свързано.

Показателите на застрояване на УПИ ІІ-3350 са:

- К инт - 1,2; К плътн. - 60%, К озел. - 40%, височина на застрояването -  до 10м .  

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.