Съобщение до Тонка Вълчева Димова

     Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос, че със заповед № РД-08-628/19.09.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ХХІ-2367 и ХХІІ-2366, кв. 51 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото основно застрояване между  УПИ ХХІ-2367 и ХХІІ-2366 с височина до 10 м е свързано. Новопредвиденото допълващо едноетажно застрояване между УПИ ХХІ-2367, ХХІІ-2366, V-2383 и VІ-2382 е свързано. Показателите на застрояване в УПИ ХХІ-2367 и УПИ ХХІІ-2366 са:

         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване >40%.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.