СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

от „Георги Киришев” ЕООД

лице за контакти: Георги Станчев Киришев

адрес: общ. Айтос,  гр.Айтос, ул. "Христо Ботев”№53

"Изграждане на система за капкво напояване на земеделски култури (зеленчуци) ,  с обща площ 20 дка в ПИ№490025, ПИ№490026, м. „Карапелит”, землище на гр. Айтос, общ. Айтос , обл. Бургас”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.01.2018 г. – 18.01.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62