СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 от Севгюл Ниази Ибрям

  адрес:обл.Стара Загора,общ.Казанлък, гр.Казанлък, ж.к "Изток”№27, вх.Е, ет.6, ап.136

упълномощено лице: арх. Ангелин Ангелов Братанов, адрес за кореспонденция:

гр.Бургас 8000, ж.к.”Братя Миладинови”бл.89А, ет.6, ап.9

"Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX 256 в кв.171 на гр.Айтос, общ.Айтос ”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.02.2018 г. – 19.02.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62