СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

от „ДИ ЕС ЕМ – 95” ЕООД

Булстат: 203664186

пълен пощенски адрес: гр.Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас, ул. „Минзухар”№2 А

 

Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №281008, местност „Хаджи бекир”, гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 09.07.2018 г. – 23.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62