СЪОБЩЕНИЕ за консултации по ЕО на ОУП на община Айтос - 24.08.2017 г.