СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Със заповед № РД-08-630/29.11.2019 г. на Кмета на Община Айтос е извършена поправка на допусната очевидна фактическа грешка в заповед № РД-08-538/15.10.2019 г. на Кмета на община Айтос, като:

Вместо думите: „като се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с малка височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.” 

Да се чете:  като се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди”  и се докаже възможността за застрояване със средна височина (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и се определи начин на застрояване.”

Заповед № РД-08-630/29.11.2019 г. е неразделна част от заповед № РД-08-538/15.10.2019 г. на Кмета на община Айтос.