СЪОБЩЕНИЯ за мотивирано предписание-2018 г.

Със заповед № РД-08-217/02.04.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.29, с. Дрянковец, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.7, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.17 ал.1 т.1 от Наредба №7/МРРБ. С ЧИ на ПУП част от УПИ VII да се обособи в нов  УПИ с предназначение „за православен храм – параклис“ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-221/10.04.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-146 в кв.15, с. Лясково, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ Х-146  да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-225/12.04.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-63 и УПИ XI в кв.5, с. Малка поляна, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ Х-63 и УПИ XI да се обединят в един УПИ с граници съответстващи на границите на ПИ 63 с предназначение „за жилищни нужди” с височина на застрояването до 10м (Жм) и да се определи начин на застрояване. Да се обособи нов УПИ XI с предназначение „за движение и транспорт“.

ЧИ на ПУП-ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-282/02.05.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV в кв.33, с. Карагеоргиево, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени местоположението на страничните регулационни линии на УПИ IV, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищни нужди” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ЧИ наПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-283/02.05.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ - 151 в кв.11, с.  Тополица, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП източната регулационна линия на УПИ IХ - 151 да се постави в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 151 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-288/04.05.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато     изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II–3394, УПИ II-3393, УПИ XII-3396 в кв.200, гр. Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се предвиди свързано застрояване между трите имота като се запази предназначението им  -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

                 

Със заповед № РД-08-292/08.05.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато  изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-203 в кв.20, с. Съдиево, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ I-203  да се раздели на самостоятелни УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази предназначението на имотите - „за жилищни нужди” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ЧИ наПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-330/23.05.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато  изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-общ в кв.12, с. Чукарка, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ I-общ  да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.