СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 Със заповед № РД-08-150/01.03.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-2227 в кв.129, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.7 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се докаже възможността за промяна на предназначението на имота от „за жилищни нужди“ в „за обществено и делово обслужване” с цел реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на сграда за здравни дейности. С ЧИ на ПУП да се предвиди застрояване с малка височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.
 ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-186/19.03.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I - 49 в кв.12, с. Зетьово, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП част от регулационните граници на УПИ I - 49 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 49 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
 ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-190/21.03.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-91 в кв.31, с.Съдиево, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ VI-91  да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).
 ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-658/26.09.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IX-642 в кв.36, м.“Слънчева лъка“, землище на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.5, чл.124a ал.2 и ал.5 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се промени предвиденото застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
 ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-203/26.03.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IХ-235 в кв.175, по плана на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се докаже възможността за промяна на характера на застрояване на имота като се предвиди застрояване с малка височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване, без да се променя предназначението на имота – „за жилищни нужди“.

ЧИ на ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.