СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 Със заповед № РД-08-400/27.06.2018 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-69 в кв.19, с.Лясково, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ VIII-69  да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).
 ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-406/28.06.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-22 и УПИ ХVI – 22 в м.177, землище на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ ХV-22 и УПИ ХVI – 22 да се обединят в един УПИ с предназначение -  „за строителен хипермаркет, складове за строителни материали и офиси” –зона Соп при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
 ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-346/04.06.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-3633 в кв.193, гр. Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени местоположението на южната улична регулационна линия на УПИ XI-3633 и УПИ ХХ-3632, като се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
 ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-413/03.07.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I - 92 в кв.7, с. Мъглен, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП регулационните граници на УПИ I - 92 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 92 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.
 ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
 Със заповед № РД-08-431/09.07.2018 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII - 66 в кв.17, с. Зетьово, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП западната вътрешна регулационна граница на УПИ VIII - 66 да се постави в съответствие с имотната граница на поземлен имот 66, като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.