СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-75/18.02.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V – 2128, 2129, 2130 в кв.108, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ V – 2128, 2129, 2130 да се раздели на три самостоятелни УПИ с предназначение „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-102/25.02.2019 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХXVIII – 2461 в кв.54, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2, чл.41 и чл.42 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ ХXVIII – 2461 да се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм), да се предвиди допълващо застрояване свързано  между УПИ ХXVIII – 2461, УПИ XXIX-2460, УПИ VI-2459, УПИ VII-2463, УПИ VIII-2464 и УПИ XXVII-2462 при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.