СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-213/08.04.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот №022043, по плана на Бивш военен завод – Айтос, землище на гр.Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ..

ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

 

Със заповед № РД-08-214/08.04.2019 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI - 862 в кв.12, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП регулационните линии на УПИ VI - 862 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 862 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-215/08.04.2019 г.  на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-339 и УПИ ХI в кв.28, с.Тополица, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ УПИ Х-339 и УПИ ХI да се обединят в един УПИ с предназначение „за жилищни нужди” с височина на застрояването до 10м (Жм) и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП-ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.