СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-528/09.10.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ – 1116, УПИ Х-1116 и УПИ IV-1111 в кв.27, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП източната регулационна граница на УПИ Х – 1116 да се постави в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 1116 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ и да се премести общата регулационна граница на УПИ IХ – 1116 и УПИ Х-1116 като се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с малка височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-538/15.10.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI – 1752,1753 и УПИ VIII-1751 в кв.104, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ VI – 1752,1753 да се раздели на два УПИ, като регулационните линии на новообразуваните УПИ бъдат съобразени с имотните граници на ПИ 1752, ПИ 1753 и ПИ 1751, като се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с малка височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ. 

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-537/15.10.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.61А, гр. Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ I да се раздели на два УПИ с предназначение на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с малка височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ. 

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-544/17.10.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV – 174 в кв.27, с.Карагеоргиево, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се определи нов начин на застрояване. Да се запази предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с малка височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.