СЪВЕТЪТ ИЗПРАТИ 2018-ТА С АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ НА ТРИ ПРОЕКТА

ХХХХ-то заседание проведе на 20.12.2018 г. Общинският съвет в Айтос, последното за 2018 година. По всички точки в дневни ред бяха приети решения. Одобрение получи докладната записка от кмета Васил Едрев за приемане на годишна програма за развитие на  читалищната дейност в Община Айтос през 2019 г. Градоначалникът внесе, а Съвета одобри и докладна записка за приемане на "Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Айтос".

Важна точка в дневния ред беше План-сметката на приходите и разходите за битови отпадъци на Община Айтос за 2019 г., която получи пълното одобрение на Общинския съвет. Съветниците гласуваха единодушни и подновяването на договора на д-р Паруш Парушев за управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос.

Друг важен акцент на предколедното заседание беше предложението на кмета за приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по Наредбата за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на община Айтос. Съветницитее одобриха схемите и дадоха карт бланш на администрацията да ги прилага.

   Всички съветнически гласове получи и докладната записка на Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос за предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост - стая с площ  14,80 кв.м, на мансардния етаж в административна сграда на ул.”Богориди” № 2, кв.121 по плана на  гр.Айтос. Зам.кметът внесе в заседателната зала още две докладни записки, свързани с прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица - в ПИ № 1002, в землището на гр.Айтос, м.”Слънчева лъка”, и в ПИ № 133, в землището на гр.Айтос, м.”Набожната къща” - и двете докладни записки получиха одобрението на общинските съветници.                                Положително беше решението на Съвета и по предложение от  Стоян Стоянов – общински съветник и председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Айтос", за сключване на Договор за поръчителство с „Алианц банк България“АД.

Последното за 2018 г. заседание на Съвета беше финализирано с изключително добра новина от кмета, който обяви, че Община Айтос е спечелила три нови проекта. Те ще бъдат финансирани от МС и по Програмата за трансгранично сътрудничество с общата сума от близо 2 400 000 лв. Кметът благодари на съветниците за решенията и на администрацията - за добрата работа и пожела на всички здраве и още по-успешна нова година.

НП

 

Снимки